O nas

Polityka prywatności

A. Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO).
 2. Ilekroć używana jest nazwa klauzula informacyjna  należy ją rozumieć jako to formułę tekstową, wynikającą z obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych, w zależności od sposobu pozyskania danych, zgodnie z art. 13 lub 14 w/w Rozporządzenia RODO.
 3. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://mastermodel.pl;
 4. Operatorem serwisu jest MASTERMODEL sp. z o.o. 43-392 Międzyrzecze Górne 370A
 5. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@mastermodel.pl.
 6. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych, a pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem https://mastermodel.pl/klauzula-informacyjna/ w odniesieniu między innymi do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 7. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Obsługa zapytań przez formularz;
 • Realizacja zamówionych usług;
 • Prezentacja oferty lub informacji;

 

       8.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

B. Hosting

 1. Serwis jest technicznie utrzymywany na serwerach operatora: Nazwa.pl, poczta elektroniczna utrzymywana jest na serwerach firmy Microsoft w ramach usługi Azure na terenie EOG (Uuropejskiego Obszaru Gospodarczego).
 2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą
  być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych zostały szczegółowo przedstawione w klauzuli informacyjnej, która jest dostępna pod adresem https://mastermodel.pl/polityka-prywatnosci

C. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu nawiązania kontaktu handlowego, przedstawienie zakresu oferowanych usług, czynności podjętych na żądanie klienta przed zawarciem umowy. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

D. Logi Administratora
Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem

E. Stosowane techniki marketingowe

 1.       Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w  praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 

F. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której na urządzenie użytkownika przesyłane są aktualne dane ze strony operatora systemu;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Stosowane techniki marketingowe”

 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez
współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w
USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

G. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefoxi
  • Opera
 3. Urządzenia mobilne:

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

 

 

RODO

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:

Administrator danych, dane kontaktowe.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MASTERMODEL sp. z o.o. 43-392 Międzyrzecze Górne 370A. Kontakt do administratora:
 • pisemny na adres : 43-392 Międzyrzecze Górne 370A,
 • na adres e-mail:  biuro@mastermodel.pl;

Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych.

W zależności od zaistniałej sytuacji (kontekstu przetwarzania) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o :

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • Państwa dane będą przetwarzane w celach określonym w poszczególnych zgodach,
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w poszczególnych zgodach lub do wycofania zgody lub do przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych w celach określonych w deklaracji zgody,
 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie celu określonego w poszczególnych zgodach;

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, jako stronie umowy lub na żądanie przed zawarciem umowy;

 • podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania danych osobowych nie można zawrzeć umowy kupna/sprzedaży a w przypadku korzystania z formularza kontaktowego czy też formularza zamówienia niepodanie wskazanych danych uniemożliwi przetwarzanie przed zawarciem umowy celem przedstawienia oferty i doprecyzowania szczegółów umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa jeśli zostanie zawarta umowa w zakresie oferowanych przez nas usług, jeśli nie – dane są usuwane i nie przetwarzamy ich ani w celach archiwalnych ani statystycznych.
 • cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków ciążących na administratorze, jako stronie umowy lub na żądanie przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 • podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania danych osobowych nie można wystawić dokumentu sprzedaży, niemożliwa jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, o rachunkowości czy archiwizacji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa jeśli zostanie zawarta umowa w zakresie oferowanych przez nas usług;
 • cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o podatku dochodowym; celami wynikającymi z prawnie uzasadnionych interesów administratora są w szczególności: dochodzenie, obrona roszczeń, czy też windykacja należności.

Przekazywanie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. innym podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych;
 2. organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.

Przysługuje Państwu prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.

W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.